Amaç - Konu

 

AMAÇ-KONU
Osmanlı, Balkan topraklarında yönetimi üstlendiği beş yüz yılı aşan süre içerisinde bölgenin siyasi ve sosyo-kültürel tarihinin yeniden yazılmasını sağlamıştır. Balkanlar’da yaşayan farklı dinî ve etnik gruplar Osmanlı kültürü içerisinde buluşmuş, günümüzde bu toprakları “Balkanlar” yapan temel unsurlar dönemin dokusuyla şekillenmiştir. Osmanlıların adalet temelli idare anlayışıyla Balkanlar bu dönemde her açıdan gelişmiştir. Osmanlı mimarisinin bölgedeki eşsiz örnekleri bunun somut delillerindendir. Bununla birlikte, etkileşim sadece tek yönlü gerçekleşmemiş, Balkanlar da Osmanlı’yı bir imparatorluk hâline getiren, ilmî, fikrî, siyasî askerî ve sanatsal alanda pek çok şahsiyetin yetişmesine vesile olmuş, Osmanlı kültürünün olgunlaşmasına önemli katkılar sağlamıştır. Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal, İsmail Hakkı Bursevî, Filibeli Ahmet Hilmi, Ahmet Cevdet Paşa, Matrakçı Nasuh, Sokullu Mehmet Paşa, Fahrettin Paşa bu isimlerden sadece bir kaçıdır.

Balkanlar’ın cazibe merkezi Edirne Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış bir şehirdir. Büyük rüyalar önce bu şehirde görülmüş, geleceğe dair ümitler bu şehirde yeşermeye başlamıştır. Aynı ümidin rüyasıyla bu yıl yeni bir ilim yuvası faaliyetine başlamış bulunmaktadır: Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Balkanların Osmanlı tesiri altında tüm toplumlar için en az 600 yıllık huzurlu ve verimli bir tarihi geçmişin ürünü olan ilim, düşünce ve sanat hayatını yeniden keşfetmenin ve anlamanın, günümüz dünyasında bize yeni umutlar, çok yönlü imkânlar sunacağı ve köprüler kuracağı kanaatindeyiz. Türkiye’den Balkanlara ve Balkanlar’dan Türkiye’ye iki yönlü bir bakış sadece Balkanları değil, kendimizi anlamamıza da katkı sağlayacaktır.  İşte bu düşüncelerle Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi İslam Araştırmaları Merkezi işbirliği ile 7-9 Mayıs 2014 tarihlerinde, “Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar” başlıklı bir uluslararası sempozyum düzenlemeyi planlamış bulunuyoruz.

MUHTEVA VE ANA BAŞLIKLAR

A.    
Osmanlı’da Düşünce Dünyası ve Balkanlar

Osmanlı düşünce dünyasına Balkanlar’dan katkı sağlayan ve Balkanlar üzerinde etkili olan kelâm, felsefe ve tasavvuf alanında eser veren şahsiyetler, eserleri, görüşleri, etkileri ile Balkanlar’daki İslâm düşünce dünyasını ve tasavvufî hayatı tüm boyutlarıyla ele alan konular tebliğ konusu olarak ele alınabilir.

B.     Osmanlı’da Eğitim-İlim Hayatı ve Balkanlar.

Osmanlı düşünce dünyasına Kur’an-ı Kerim, Tefsir, Hadis, İslâm Hukuku, Dil ve Belâgât gibi İslâmî ilimler alanlarında katkı sağlayan âlimler, eserleri, görüşleri etkileri ve medreseler başta olmak üzere Balkanlar’daki ilim hayatını tüm boyutları ile ele alan tebliğler bu başlık altında değerlendirilebilecektir.

 C.    Osmanlı Sanatı ve Balkanlar (Mimari-Edebiyat-Musıkî)

Balkanlarda Mimari, Edebiyat, Musiki ve diğer sanat alanlarında eser vermiş olanların gerek eserleri ve gerek sanatkârları tebliğ konusu olarak ele alınıp incelenebilir.

 Ayrıca bütün bu konularda tebliğler hazırlanırken Balkan ilim, düşünce ve sanat dünyasında Edirne’nin konumuna işaret edilmesi isabetli olacaktır. 


Bu içerik 11.10.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2645 kez okundu.